top of page

Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag


Algemene informatie


De volgende informatie geeft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.


Gegevensverzameling op deze website


Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?


De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Hun contactgegevens vindt u in het gedeelte ‘Opmerking over de verantwoordelijke instantie’ in deze verklaring inzake gegevensbescherming.


Hoe verzamelen wij uw gegevens?


Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kan b.v. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Het gaat hierbij vooral om technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginabezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.


Waar gebruiken wij uw gegevens voor?


Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.


Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?


U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te verzoeken. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment in de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.


U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen of als u verdere vragen heeft over gegevensbescherming.


Analytics en tools van derden


Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.


Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.


2. Hosting


WIX
Wij hosten onze website bij Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israël (hierna “WIX”).


WIX een tool voor het maken en hosten van websites. Wanneer u onze website bezoekt, analyseert WIX gebruikersgedrag, verkeersbronnen, regio van websitebezoekers en bezoekersaantallen. WIX slaat cookies op in uw browser die nodig zijn voor het weergeven van de website en het garanderen van de veiligheid (noodzakelijke cookies).


De via WIX verzamelde gegevens kunnen op verschillende servers wereldwijd worden opgeslagen. De WIX-servers zijn onder andere beschikbaar: in de VS. 


Details zijn te vinden in het privacybeleid van WIX: https://de.wix.com/about/privacy.


Volgens WIX is de gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie of vergelijkbare garanties in overeenstemming met artikel 46 AVG. Details vindt u hier: https://de.wix.com/about/privacy-dpa-users.


Het gebruik van WIX is gebaseerd op Artikel 6 Paragraaf 1 Letter f AVG. Wij hebben een legitieme
Geïnteresseerd om onze website zo betrouwbaar mogelijk te maken. Als er een passende is
Indien toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a
AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG, voor zover toestemming de opslag van cookies of de toegang daartoe vereist
Informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG. De
De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

3. Algemene informatie en verplichte informatie


gegevensbescherming


De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.


Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.


Wij willen u erop wijzen dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.


Opmerking over de verantwoordelijke instantie


De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:
Vito Benedetti Guerrero
Avenida Plutarco 67, 3B
29010 Málaga


Telefoon: +34677694805
E-mail: info@nie-nummer-spanien.com


De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).


Opslagperiode


Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in de
In het laatste geval vindt verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.


Algemene informatie over de wettelijke basis voor gegevensverwerking op deze website


Als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG, of artikel 9, lid 2, onder verlicht. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van artikel 49, lid 1, onder a AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of voor de toegang tot informatie op uw apparaat (bijvoorbeeld via apparaatvingerafdrukken), vindt er bovendien een gegevensverwerking plaats
gebaseerd op artikel 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn om het contract uit te voeren of precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder b AVG. Bovendien verwerken wij uw gegevens als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van artikel 6, lid 1, onder c AVG. Gegevensverwerking kan ook worden uitgevoerd op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Informatie over de relevante rechtsgrondslagen in elk afzonderlijk geval vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.


Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen


We gebruiken onder meer tools van bedrijven gevestigd in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn op het gebied van gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens naar deze derde landen worden overgedragen en daar worden verwerkt. Wij willen u erop wijzen dat in deze landen een niveau van gegevensbescherming vergelijkbaar met dat van de EU niet kan worden gegarandeerd.
Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens aan veiligheidsautoriteiten over te dragen zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens voor surveillancedoeleinden verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers. Op deze verwerkingsactiviteiten hebben wij geen invloed.


Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking


Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de tot aan de intrekking uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.


Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen directe reclame (art. 21 AVG)


INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP ART. 6 ABS. 1 LITER. E OF F AVG HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE VOORWAARDEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD
LEES DIT PRIVACYBELEID. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE COMPLEXE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANWIJZEN DIE BOVEN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEID TEGEN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEID OF DE VERWERKING IS VOOR HET DOEL VAN HET UITVOEREN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN UNG VAN
JURIDISCHE CLAIMS (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21 (1) AVG). INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U BETREKKEN VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILING, VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET LANGER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21 (2) AVG).


Recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit


In het geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar ze hun gewone verblijfplaats hebben, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen bestaat onverminderd eventuele andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.


Recht op gegevensportabiliteit


U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u verzoekt om de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke over te dragen, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.


SSL- of TLS-codering


Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals

Voorbeeldbestellingen of vragen die u naar ons verzendt als sitebeheerder, een SSL of TLS
Encryptie. Een gecodeerde verbinding herken je aan het feit dat de adresbalk van de browser afkomstig is

“http://” verandert in “https://” en het slotje in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie


In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen of als u verdere vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.


Recht op beperking van de verwerking


U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 

Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben wij dit nodig
meestal tijd om dit te controleren. Voor de duur van de beoordeling heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft/gebeurt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.

Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van dat deze worden verwijderd.

Als u overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar heeft ingediend, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.


Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden gebruikt met uw toestemming of om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.


Bezwaar tegen reclame-e-mails


Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukplicht voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het verzenden van ongevraagde reclame-informatie, zoals spam-e-mails.


4. Gegevensverzameling op deze website


Koekjes


Onze websites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk op uw apparaat opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of uw webbrowser ze automatisch verwijdert. In sommige gevallen kunnen er ook cookies van externe bedrijven op uw apparaat worden opgeslagen als u dat doet
onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat bepaalde diensten van derden te gebruiken (bijvoorbeeld cookies om betalingsdiensten te verwerken).


Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of advertenties weer te geven.


Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde gewenste functies te bieden (bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies). Artikel 6, lid 1, onder f AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt vermeld. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming plaats (art. 6 lid 1 lit. a AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG); toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.


U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies activeert wanneer u de browser sluit. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.


Als cookies door externe bedrijven of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk informeren en indien nodig om uw toestemming vragen.

 

Contact Formulier
Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.


Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder b AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG). ) als hierom werd gevraagd; toestemming is op elk moment beschikbaar
herroepbaar.


De gegevens die u in het contactformulier invult, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.


Vragen per e-mail, telefoon of fax


Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.


Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder b AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG). ) als hierom werd gevraagd; toestemming is op elk moment beschikbaar
herroepbaar.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.


5. Sociale media


Facebook


Op deze website zijn elementen van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen.


Een overzicht van de sociale media-elementen van Facebook vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.


Als het social media-element actief is, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw apparaat en de Facebook-server. Facebook krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres deze website heeft bezocht. Als u op de ‘Vind ik leuk’-knop van Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website aan uw Facebook-profiel koppelen.

Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Facebook op: 

https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.


Indien toestemming is verkregen, wordt gebruik gemaakt van bovenstaande. Dienst op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG en artikel 25 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Tenzij er toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons legitieme belang bij het bereiken van een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media.


Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (artikel 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking die Facebook na het doorsturen uitvoert, valt niet onder de gedeelde verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst kunt u vinden op:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het garanderen van een veilige gegevensbescherming.

Verantwoordelijk voor het implementeren van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkene (bijvoorbeeld verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks op Facebook doen gelden. Als u bij ons uw rechten als betrokkene doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.


De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en
https://www.facebook.com/policy.php.


Twitteren

Op deze website zijn functies van de Twitter-dienst geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland.


Als het social media-element actief is, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw apparaat en de Twitter-server. Twitter ontvangt hierdoor informatie over uw bezoek aan deze website. Door gebruik te maken van Twitter en de “Re-Tweet”-functie worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers kenbaar gemaakt. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Twitter op:
https://twitter.com/de/privacy.


Indien toestemming is verkregen, wordt gebruik gemaakt van bovenstaande. Dienst op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG en artikel 25 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Tenzij er toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons legitieme belang bij het bereiken van een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media.


De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://gdpr.twitter.com/en/controller-naar-controller-transfers.html.


Je kunt je privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen hieronder
Wijzig https://twitter.com/account/settings.

6. Plug-ins en tools


Google Web Fonts (lokale hosting)


Voor de uniforme weergave van lettertypen maakt deze site gebruik van zogenaamde webfonts, die door Google ter beschikking worden gesteld. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Google.


Voor meer informatie over Google Web Fonts, zie
https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

bottom of page